regulament-campanie-testimoniale

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI - Te recompensam pentru testimonialul video

Te recompensam pentru testimonialul video

Perioada campaniei: 13 aprilie 2022 – 30 iunie 2022 

SECTIUNEA I.

1.1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul Campaniei promotionale Te recompensam pentru testimonialul video, (denumita in continuare “Campania” este Ez Biz SRL (denumita in continuare "Organizatorul"), cu sediul in Str. izlazului, Nr. 18, Ap. 112, Cluj-Napoca, 400655, Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J12/4155/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16952598

Campania se desfasoara online. 

SECTIUNEA II:

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul https://www.magnetrend.ro/ sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la Str. izlazului, Nr. 18, Ap. 112, Cluj-Napoca, 400655, Cluj.

2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta/ intrerupe/ prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul https://www.magnetrend.ro/, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare. 

SECTIUNEA III.

 1. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI 

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, online pe siteul https://www.magnetrend.ro/, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

3.2 Campania se desfasoara in perioada 13.04.2022 (ora 00:00:00, ora Romaniei) – 31.07.2022 (ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei), (denumita in continuare „Perioada Campaniei”), 

SECTIUNEA IV.

 1. DREPTUL DE INSCRIERE 

4.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament. 

4.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane : (i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1; (ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului; (iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei; (iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus. 

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.

SECTIUNEA  V.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI 

5.1 Conditii privind inscrierea in Campanie 

5.1.1 Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus; b) Participantul trebuie sa achizitioneze orice produse comercializate pe siteul https://www.magnetrend.ro/ in perioada Campaniei Te recompensam pentru testimonialul video si sa poata face dovada de achizitie; c) Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unui testimonial video la acest link - https://magnetrend.freshtestimonials.com/ si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos; d) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus; e) Participantul va folosi pentru inscriere o adresa de email valida.

5.2 Modalitatile de inscriere in Campanie:

Participantii se pot inscrie in Campanie prin urmatoarea modalitate: 

5.2.1. ONLINE - Trimiterea unui Testimonial Video la acest link - https://magnetrend.freshtestimonials.com/ . Dupa ce a fost trimis videoul, acesta este verificat de catre organizatorii Campaniei Te recompensam pentru testimonialul video.

 

SECTIUNEA VI.

 1. PREMIILE CAMPANIEI 

6.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele categorii de premii: 

Nr crt Tip Premiu Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA si impozit inclus Valoare totala LEI, TVA si impozit inclus 

1 Premiu lunar Cana de cafea magnetica din plastic + capac + suport in valoare de 124,75 RON de lei. TOTAL VALOARE PREMII 374,25 LEI. 

6.2 Valoarea totala a premiilor este de 374,25 LEI, TVA si impozit aferent incluse. Premiile constau in cani de cafea magnetice cu capac si suport.

6.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a solicita inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici de a schimba caracteristicile/ parametrii premiilor castigate. Castigatorii premiilor lunare nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani. 

6.4 Specificatiile premiilor

 • Vor fi livrate de catre https://www.magnetrend.ro/ pe teritoriul Romaniei la adresa specificata de client in email dupa confirmarea castigatorului.
 • Nu se pot schimba cu alte premii sau produse

6.5 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga cate un premiu din fiecare categorie pe toata durata campaniei, mai exact un premiu lunar. 

 

SECTIUNEA VII.

 1. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR 

Premiile oferite in cadrul Campaniei se vor acorda prin intermediul a trei trageri la sorti lunare.

Tragerile la sorti

Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupun folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie, corespunzatoare perioadei pentru care se efectueaza fiecare extragere in parte. Extragerile se vor efectua cu ajutorul unei terte parti pe websiteul - https://www.tragerilasorti.ro/  Pentru realizarea unei extrageri, numarul paricipantilor validati trebuie sa fie mai mare de 10. In cazul in care numarul participantilor validati este mai mic (9 sau mai putin), extragerea nu se va tine pentru luna anterioara, participantii validati fiind inscrisi automat in extragerea urmatoare.

LUNA 1  (perioada 13.04.2022 – 31.05.2022) - se va realiza tragerea la sorti in data de 01.06.2022. In cadrul acestei trageri la sorti se va extrage 1 castigator al premiului lunar si cate 2 rezerve aferente fiecarui castigator extras.  

LUNA 2 (perioada 1.05.2022 - 30.06.2022 ) - se va realiza tragerea la sorti in data de 01.07.2022. In cadrul acestei trageri la sorti se va extrage 1 castigator al premiului lunar si cate 2 rezerve aferente fiecarui castigator extras.  

LUNA 3 (perioada 1.06.2022 – 31.07.2022) - se va realiza tragerea la sorti in 01.08.2022. In cadrul acestei trageri la sorti se va extrage 1 castigator al premiului lunar si cate 2 rezerve aferente fiecarui castigator extras.

SECTIUNEA VIII. 

 1. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR 

8.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, se va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament. 

8.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic sau email, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 5 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 emailuri in maximum 5 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor. 

8.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, pe email in scris informatiile necesare identificarii si validarii lui. Emailurile vor fi pastrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

 1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa: a. Declare faptul ca are drept de participare conform Sectiunii 4 din cadrul Regulamentului b. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa de e-mail, oras si judet. Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarea modalitate de receptionare a link-ului securizat: e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea email. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat. Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
 2. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in bon fiscal si copie CI (in cazul castigatorului marelui premiu) in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile de primirea link-urilor corespunzatoare, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. 

8.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 10 zile. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament. 

8.5 Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. 

8.6 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial. 

8.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie. 

8.8 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe https://www.magnetrend.ro/ intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de maximum 30 zile de la data validarii acestora. 

8.9 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

SECTIUNEA IX.

 1. TAXE SI IMPOZITE 

9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

9.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru inregistrarea si trimitea testeimonialului video etc). 

9.3 Prezenta Campanie este organizata in scopul stimularii vanzarilor.

SECTIUNEA X.

 1. LIMITAREA RASPUNDERII 

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie. 

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva. 

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: emailurile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;  Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;  Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau continutului acestora;  Eventualele dispute legate de numarul de telefon/ adresa de e-mail inscrisa in Campanie;  Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;  Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;  Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;  Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;  Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;  Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;  Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat); 

10.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul. 

SECTIUNEA XI. 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament. 

SECTIUNEA XII.

 1. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA 

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

 • Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

12.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului. 

SECTIUNEA XIII.

 1. CONTESTATII SI LITIGII 

13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa office [at] magnetrend.ro sau prin posta la adresa Str. izlazului, Nr. 18, Ap. 112, Cluj-Napoca, 400655, Cluj, pana la date de 02.07.2022 inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta. 

13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente. ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “ Te recompensam pentru testimonialul video” (“Campania”)

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Ez Biz SRL (denumita in continuare "Operatorul"), cu sediul in Str. izlazului, Nr. 18, Ap. 112, Cluj-Napoca, 400655, Cluj, RO16952598, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J12/4155/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16952598, email: office@magnetrend.ro. Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:  Ez Biz SRL, cu sediul in Str. izlazului, Nr. 18, Ap. 112, Cluj-Napoca, 400655, Cluj,email: office@magnetrend.ro.
 2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: Pentru participanti: (i) Nume; (ii) Prenume; (iii) Numar de telefon; (iv) Adresa de e-mail; (v) Oras; (intrucat marele premiu oferit in cadrul prezentei Campanii nu depaseste pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).
 3. Scopurile prelucrarii Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea: (i) organizarii si desfasurarii Campaniei; (ii) desemnarii si validarii castigatorilor; (iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului. Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie.
 4. Temeiurile juridice ale prelucrarii Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului. Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.
 5. Drepturile persoanelor vizate In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile: (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege; (vii) dreptul la portabilitate a datelor; (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere adresata Operatorului la Str. Izlazului, Nr. 18, Ap. 112, Cluj-Napoca, 400655, Cluj, email: office@magnetrend.ro 
 6. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
 7. Securitatea datelor cu caracter personal Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
 8. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.
 9. Alte prevederi. In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni. Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.